wyszukiwanie zaawansowane
» » Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GBA 2/16

Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GBA 2/16Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego
 
Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu 
GBA 2/16
 
      Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako średniego samochodu pożarniczego, o jak najszerszym spektrum podejmowanych czynności ratowniczych podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych, będąc również środkiem transportu dla 6-osobowego zastępu. Typoszereg obejmuje samochody ze zbiornikami wodnymi o pojemności od 2000 do 3000 dm3, wyposażonych w autopompy jednozakresowe niskiego ciśnienia lub autopompy dwuzakresowe, ze stopniami niskiego i wysokiego ciśnienia.
           Opcjonalnie dopuszcza się zastosowanie odpowiedniej motopompy zamiast autopompy, włączonej w układ wodno-pianowy samochodu w taki sposób, aby funkcjonalność całego układu wodno-pianowego, jak i możliwości funkcjonalne samochodu wraz z wyposażeniem nie były gorsze niż dla wersji z autopompą. Możliwe jest również zastosowanie motopompy, jako wyposażenia dodatkowego (z opcją włączenia w układ wodno-pianowy samochodu).
             Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące
na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie samochodu w dodatkowe specjalne środki gaśnicze, układy i armaturę do podawania tych środków, inne agregaty gaśnicze oraz dodatkowe urządzenia i sprzęt ratowniczy. Doposażenie samochodu może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masowej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.
 
2. Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
 
Samochód klasyfikowany jest jako średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą (pkt. 2.2.1 PN-EN 1846-1:2011).
 
Do celów wewnętrznych PSP samochód oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)
 
Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP:
 
dla samochodu wyposażonego tylko w autopompę –
GBA{} /{+}{/}
dla samochodu wyposażonego tylko w motopompę – 
GBM / 
dla samochodu wyposażonego w auto- i motopompę – 
GBAM /{+}/
 
gdzie:
- dodatkowy specjalny środek gaśniczy, w przypadku braku nie oznacza się,
- pojemność zbiornika na wodę gaśniczą, wyrażona w m3,
- nominalna wydajność autopompy przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar, wyrażona w hl/min,
- nominalna wydajność autopompy przy ciśnieniu tłoczenia 40 bar,
  wyrażona w hl/min, łączy się z poprzez znak „+” (plus), w przypadku   
  braku nie oznacza się,
- nominalna wydajność motopompy przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar,
  wyrażona w hl/min,
- ilość dodatkowego specjalnego środka gaśniczego, wyrażona w kg lub m3   
  zależnie od stanu skupienia, oznacza się jeśli określono rodzaj środka.
 
Przykłady oznaczeń:
 
GBA 2,4/16+2,5
średni samochód ratowniczo-gaśniczy
ze zbiornikiem wodnym o pojemności 2400 dm3
z autopompą o nominalnej wydajności 1600 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar
i wydajności 250 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 40 bar
 
GBAPr 2/16/500
średni samochód ratowniczo-gaśniczy
ze zbiornikiem wodnym o pojemności 2000 dm3
z autopompą o nominalnej wydajności 1600 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar
i agregatem proszkowym o masie proszku 500 kg
 
 
3. Wyposażenie samochodu
 
          Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania typu i parametrów charakterystycznych, typ, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustala użytkownik, zależnie
od własnych potrzeb.
 
 
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji,
do której się odnoszą.

 
Wyposażenie zamontowane na stałe:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
 1.  
Ilość miejsc dla załogi (dokładnie) szt. 6
 1.  
Pompa pożarnicza wraz z układem wodno-pianowym (zakres dopuszczalnych typów) typ A 16/8
A 16/8-2,5/40*
M 16/8
 1.  
Zbiornik na wodę do celów gaśniczych (zakres pojemności) dm3 2000 ÷ 3000
 1.  
Zbiornik na środek pianotwórczy (pojemność w stosunku
do pojemności zbiornika wodnego)
% 10
 1.  
Urządzenie szybkiego natarcia typ wysokociśn.*
 1.  
Dozownik środka pianotwórczego wbudowany w układ wodno-pianowy o parametrach dostosowanych
do parametrów pompy
szt. 1
 1.  
Maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego (minimum) lm 30 000
 1.  
Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP* szt. 1
 1.  
Zaczep holowniczy do holu sztywnego* szt. 2*
* uwagi do tabeli:
ad 2 - autopompę A 16/8-2,5/40 należy traktować jako podstawowy typ,
ad 5 - w przypadku zastosowania autopompy jednozakresowej wymagane jest niskociśnieniowe,
 
ad 8 - radiotelefon powinien być wyposażony w dodatkowy manipulator umieszczony przy tablicy sterującej autopompą, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej i stałego nasłuchu podczas akcji ratowniczo-gaśniczej, posiadający co najmniej: włącznik zasilania, sygnalizację pracy i nadawania, głośnik z regulacją głośności oraz mikrofon; dopuszcza się zastosowanie drugiego radiotelefonu przewoźnego przy tablicy sterującej autopompą o parametrach nie gorszych niż umieszczonego w kabinie kierowcy,
ad 9 - po jednym z przodu i tyłu samochodu; jeśli samochód przewidziany jest do holowania przyczepy,
to należy z tyłu zamiast zaczepu zastosować urządzenie sprzęgające typu „hak-ucho” lub „sworzeń-ucho”, kompatybilne z uchem dyszla przyczepy.
 
Wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej
 1.  
Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską
i sygnalizatorem bezruchu*
kpl. 6
 1.  
Zapasowe butle do aparatu powietrznego* szt. 4*
 1.  
Szelki bezpieczeństwa* szt. 2
 1.  
Spodnie dla pilarza z ochroną przed przecięciem, 
klasa min. 1 (wg PN-EN 381-5)
para 1
 1.  
Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe para 2
Grupa 2 - pompy pożarnicze
 1.  
Motopompa pływająca typ MP 4/2
 1.  
Pompa z napędem turbinowym* szt. 1
 1.  
Pompa strumieniowa (wysysacz)* szt. 1
Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczy
 1.  
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA szt. 8
 1.  
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA szt. 10
 1.  
Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł* szt. 4*
 1.  
Przełącznik 110/75 szt. 1
 1.  
Przełącznik 75/52 szt. 2
 1.  
Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52 szt. 1
 1.  
Smok ssawny 110 szt. 1
 1.  
Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-2 z wężykiem kpl. 1
 1.  
Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52 szt. 2
 1.  
Prądownica wodna PW 75 szt. 1
 1.  
Prądownica wodna typu turbo PWT 52 szt. 2
 1.  
Prądownica pianowa PP 2 szt. 1
 1.  
Prądownica pianowa PP 4 szt. 1
 1.  
Wytwornica pianowa WP 2-75 szt. 1
 1.  
Stojak hydrantowy 80 szt. 1
 1.  
Klucz do hydrantów podziemnych szt. 1
 1.  
Klucz do hydrantów nadziemnych szt. 1
 1.  
Klucz do łączników szt. 2
 1.  
Klucze do pokryw studzienek szt. 1
 1.  
Pływak z zatrzaśnikiem szt. 1
 1.  
Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt. 1
 1.  
Mostek przejazdowy szt. 2
 1.  
Siodełko wężowe szt. 1
Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej
 1.  
Drabina wysuwana 2-przęsłowa o długości min. 9 m* szt. 1
 1.  
Drabina nasadkowa (przęsło)* szt. 2*
 1.  
Linka strażacka ratownicza szt. 4
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej
 1.  
Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych składający się co najmniej z następujących elementów:
 • rozpieracz typu min. AS z akcesoriami,
 • nożyce typu min. BC o zdolności cięcia min. G,
 • agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy ATO lub MTO,
 • zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m
kpl. 1
 1.  
Hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą kpl. 1
 1.  
Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości
min. 370 mm, napędzie spalinowym,  wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem
kpl. 1
 1.  
Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton -
min. po 3 szt.) i ratowniczymi (min. 1 szt.)
kpl. 1
 1.  
Wentylator oddymiający* szt. 1
 1.  
Topór ciężki szt. 1
 1.  
Bosak lekki szt. 1
 1.  
Bosak podręczny szt. 1
 1.  
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1
 1.  
Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm szt. 1
 1.  
Młot 5 kg szt. 1
 1.  
Siekiera 2 kg szt. 1
 1.  
Szpadel szt. 2
 1.  
Łopata szt. 1
 1.  
Szufla szt. 1
 1.  
Widły szt. 1
 1.  
Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka szt. 1
Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy
 1.  
Gaśnica przenośna szt. 2
 1.  
Koc gaśniczy szt. 1
Grupa 7 - sorbenty i neutralizatory
 1.  
Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych kg 20
 1.  
Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór)* dm3 10
 1.  
Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu szt. 1
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
 1.  
Agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA, napęd spalinowy, stopień ochrony IP 54* szt. 1
 1.  
Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m
na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f)*
kpl. 1
 1.  
Przedłużacz elektryczny 400/230V o długości min. 20 m
na zwijadle z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f)*
kpl. 1
 1.  
Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej IP 65, wraz z ładowarką. Uwaga: minimum dwie latarki powinny byćw wykonaniu co najmniej: EEx, IIC, T4, IP 65* kpl. 4
 1.  
Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) szt. 2
 1.  
Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) szt. 1
 1.  
Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką szt. 10
 1.  
Stożek ostrzegawczy uliczny szt. 6
 1.  
Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) szt. 2
 1.  
Detektor prądu przemiennego szt. 1
 1.  
Lokalizator ognia* szt. 1
 1.  
Eksplozymetr* szt. 1
 1.  
Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 5
Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego
 1.  
Zestaw ratownictwa medycznego R1 kpl. 1
Grupa 10 - osprzęt pomocniczy
 1.  
Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego* kpl. 1
 1.  
Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych
i elementów zużywających się podczas pracy*
kpl. 1
 1.  
Hol sztywny szt. 1
 
 
* uwagi do tabeli:
ad 10 - maski nie są wymagane, jeśli typ aparatów jest zgodny z maskami wyposażenia osobistego strażaków; jeśli sygnalizatory bezruchu są na wyposażeniu osobistym strażaków nie są wymagane na wyposażeniu samochodu,
ad 11 - butle muszą być przystosowane do aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu;
w przypadku aparatów wielobutlowych ilość zapasowych butli powinna zapewniać co najmniej
jednokrotną wymianę dla 4 aparatów,
ad 12 - szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813),
ad 16 - nie jest wymagana w przypadku zastosowania pompy strumieniowej,
ad 17 - może być stosowana jako zamiennik dla pompy turbinowej,
ad 20 - dopuszcza się zamiennie 6 szt. pożarniczych węży ssawnych A lub B-110-1600-Ł,
ad 41 - nie jest wymagana w przypadku zastosowania drabiny nasadkowej składającej się z czterech przęseł,
ad 42 - dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju drabinę przystawną o długości min. 3,5 m,
ad 48 - rodzaj napędu oraz model pracy określa użytkownik zależnie od potrzeb ratowniczych,
ad 64 - dopuszcza się przechowywanie w zbiorniku urządzenia ciśnieniowego, jeśli posiada odpowiednią pojemność,
ad 66 - w przypadku wyposażenia samochodu w odbiorniki prądu elektrycznego należy zwiększyć
moc agregatu do wartości umożliwiającej jednoczesne zasilanie reflektorów na maszcie
oświetleniowym i co najmniej jednego odbiornika, jednak nie mniejszej niż 3,6 kVA,
ad 67 - nie jest wymagany, jeśli na wyposażeniu samochodu nie ma odbiorników prądu elektrycznego o napięciu 230 V/AC,
ad 68 - wymagane, jeśli zastosowano agregat prądotwórczy trójfazowy i na wyposażeniu samochodu znajdują się odbiorniki prądu elektrycznego 400 V/AC,
ad 69 - zgodnie ze zmianą z dnia 04.12.2015
ad 76 - nie jest wymagany, jeśli na wyposażeniu znajduje się urządzenie pozwalające na lokalizację źródła ognia (np. pirometr, kamera termowizyjna),
ad 77 - nie jest wymagany, jeśli na wyposażeniu znajduje się urządzenie pozwalające na wykrycie par i gazów palnych oraz określenie ich stężenia,
ad 80 - rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny,
ad 81 - zestaw narzędzi fabrycznie dołączonych do urządzeń; nie są wymagane, jeśli na wyposażeniu samochodu jest zestaw narzędzi ślusarskich.
 
4. Warianty wyposażeniowe
 
Przy rozmieszczaniu dodatkowego wyposażenia należy kierować się regułami podanymi w normie PN-EN 1846-2 i PN-EN 1846-3.
 
Funkcja gaszenia proszkiem.
Dodatkowe wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
 1.  
Agregat proszkowy o masie proszku gaśniczego minimum 250 kg* kpl. 1
 1.  
Urządzenie szybkiego natarcia do podawania proszku (wydatek masowy prądownicy) kg/s 2÷5
 1.  
Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem szt. 2
 
* uwagi do tabeli:
ad 83 - całkowita ilość proszku gaśniczego musi być wielokrotnością 250 kg.

Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Zasysacz liniowy Z-2

Zasysacz liniowy Z-21 056,43 zł brutto858,89 zł netto

Radiotelefon przenośny HYTERA PD785

Radiotelefon przenośny HYTERA PD7852 599,00 zł2 430,91 zł brutto1 976,35 zł netto

Prądownica AWG TURBO TWIST - korpus

Prądownica AWG TURBO TWIST - korpus1 193,15 zł brutto970,04 zł netto

Kaseton wężowy C (52)

Kaseton wężowy C (52)359,00 zł330,46 zł brutto268,67 zł netto

Sygnalizator bezruchu SuperPASS II

Sygnalizator bezruchu SuperPASS II896,67 zł brutto729,00 zł netto

Rękawice strażacki Proline Eco

Rękawice strażacki Proline Eco199,00 zł169,00 zł brutto137,40 zł netto

Rękawice strażackie Komfort Eco

Rękawice strażackie Komfort Eco155,00 zł129,00 zł brutto104,88 zł netto

Wąż tłoczny PETROL - OSW Eschbach

Wąż tłoczny PETROL - OSW Eschbach1 102,39 zł brutto896,25 zł netto

 • Banner_prawa_kol_Gallet
AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl