wyszukiwanie zaawansowane
» » Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GCBA 4/24

Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GCBA 4/24Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego
 
Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 4/24

 
             Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako ciężkiego samochodu pożarniczego, o jak najszerszym spektrum podejmowanych czynności ratowniczych podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych, będąc również środkiem transportu dla zastępu od 3 do 6 osób. Typoszereg obejmuje samochody ze zbiornikami wodnymi o pojemności od 4000 do 6000 dm3, wyposażonych w autopompy jednozakresowe niskiego ciśnienia lub autopompy dwuzakresowe, ze stopniami niskiego i wysokiego ciśnienia.
             Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie samochodu w dodatkowe specjalne środki gaśnicze, układy i armaturę do podawania tych środków, inne agregaty gaśnicze oraz urządzenia i sprzęt ratowniczy. Doposażenie samochodu może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masowej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.
 
2. Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
 
Samochód klasyfikowany jest jako ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą (pkt. 2.2.1 PN-EN 1846-1:2011).
 
Do celów wewnętrznych PSP samochód oznacza się:
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)
 
Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP:
 
dla samochodu wyposażonego w autopompę –
 GCBA /{+}
 dla samochodu wyposażonego dodatkowo w specjalne środki gaśnicze –
 GCBA{} /{+}{/}
 
gdzie:
- dodatkowy specjalny środek gaśniczy, w przypadku braku nie oznacza się,
- pojemność zbiornika na wodę gaśniczą, wyrażona w m3,
- nominalna wydajność autopompy przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar,wyrażona w hl/min,
- nominalna wydajność autopompy przy ciśnieniu tłoczenia 40 bar, wyrażona w hl/min, łączy się z poprzez znak „+” (plus), w przypadku braku nie oznacza się,
- ilość dodatkowego specjalnego środka gaśniczego, wyrażona w kg lub m3 zależnie od stanu skupienia, oznacza się jeśli określono rodzaj środka.
 
Przykłady oznaczeń:
 
GCBA 5/32
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
ze zbiornikiem wodnym o pojemności 5000 dm3
z autopompą o nominalnej wydajności 3200 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar
 
GCBAPr 4/24+4/750
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
ze zbiornikiem wodnym o pojemności 4000 dm3
z autopompą o nominalnej wydajności 2400 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar
i nominalnej wydajności 400 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 40 bar
oraz agregatem proszkowym o masie proszku 750 kg
 
3. Wyposażenie samochodu
 
Podany asortyment i ilości należy traktować jako minimalne, chyba że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania typu i parametrów charakterystycznych, typ, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustala użytkownik, zależnie
od własnych potrzeb.
 
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji,
do której się odnoszą.

 
Wyposażenie zamontowane na stałe:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
 1.  
Ilość miejsc dla załogi (zakres) szt. 3 ÷ 6*
 1.  
Pompa pożarnicza wraz z układem wodno-pianowym (zakres dopuszczalnych typów)* typ A 24/8
A 32/8
A 40/8
A 50/8
 1.  
Zbiornik na wodę do celów gaśniczych (zakres pojemności) dm3 4000 ÷ 6000
 1.  
Zbiornik na środek pianotwórczy (pojemność w stosunku
do pojemności zbiornika wodnego)
% 10
 1.  
Urządzenie szybkiego natarcia typ niskociśn.*
 1.  
Działko wodno-pianowe (zakres dopuszczalnych typów)* typ DWP 16
DWP 24
DWP 32
DWP 40
 1.  
Dozownik środka pianotwórczego wbudowany w układ wodno-pianowy o parametrach dostosowanych
do parametrów pompy
szt. 1
 1.  
Maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego (minimum) lm 30 000
 1.  
Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP* szt. 1
 1.  
Zaczep holowniczy do holu sztywnego* szt. 2*
* uwagi do tabeli:
ad 1 - dla samochodu przewidzianego do dysponowania w pierwszej kolejności wymagana jest ilość miejsc dla 6-osobowej załogi,
ad 2 - dopuszcza się autopompę dwuzakresową ze stopniem wysokiego ciśnienia,
ad 5 - w przypadku zastosowania pompy dwuzakresowej wymagane jest urządzenie wysokociśnieniowe,
a urządzenie niskociśnieniowe należy traktować jako dodatkową opcję wyposażenia,
ad 6 - maksymalna wydajność działka nie większa niż nominalna wydajność autopompy,
ad 9 - radiotelefon powinien być wyposażony w dodatkowy manipulator umieszczony przy tablicy sterującej autopompą, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej i stałego nasłuchu podczas akcji ratowniczo-gaśniczej, posiadający co najmniej: włącznik zasilania, sygnalizację pracy i nadawania, głośnik z regulacją głośności oraz mikrofon; dopuszcza się zastosowanie drugiego radiotelefonu przewoźnego przy tablicy sterującej autopompą o parametrach nie gorszych niż umieszczonego w kabinie kierowcy,
ad 10 - po jednym z przodu i tyłu samochodu; jeśli samochód przewidziany jest do holowania przyczepy, to należy z tyłu zamiast zaczepu zastosować urządzenie sprzęgające typu „hak-ucho” lub „sworzeń-ucho”, kompatybilne z uchem dyszla przyczepy.

Wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej
 1.  
Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską
i sygnalizatorem bezruchu*
kpl. 3 ÷ 6*
 1.  
Zapasowa butla do aparatu powietrznego* szt. 2 ÷ 4*
 1.  
Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem szt. 2
 1.  
Szelki bezpieczeństwa* szt. 2
 1.  
Spodnie dla pilarza z ochroną przed przecięciem, 
klasa min. 1 (wg PN-EN 381-5)
para 1
 1.  
Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe para 2
Grupa 2 - pompy pożarnicze
 1.  
Motopompa pływająca (co najmniej) typ MP 4/2
 1.  
Pompa z napędem turbinowym szt. 1
 1.  
Pompa strumieniowa (wysysacz) szt. 1
Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczy
 1.  
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA szt. 10
 1.  
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA szt. 10
 1.  
Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł* szt. 4*
 1.  
Przełącznik 110/75 szt. 2
 1.  
Przełącznik 75/52 szt. 2
 1.  
Zbieracz 2x75/110 szt. 1
 1.  
Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52 szt. 2
 1.  
Smok ssawny 110 szt. 1
 1.  
Zasysacz liniowy z wężykiem co najmniej typu Z-4 kpl. 1
 1.  
Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75 szt. 2
 1.  
Prądownica wodna PW 75 szt. 2
 1.  
Prądownica wodna typu turbo PWT 52 szt. 2
 1.  
Prądownica pianowa PP 4 szt. 2
 1.  
Prądownica pianowa PP 8 szt. 1
 1.  
Wytwornica pianowa WP 4-75 szt. 2
 1.  
Działko wodno-pianowe DWP 16 przenośne szt. 1
 1.  
Stojak hydrantowy 80 szt. 1
 1.  
Klucz do hydrantów podziemnych szt. 1
 1.  
Klucz do hydrantów nadziemnych szt. 1
 1.  
Klucz do łączników szt. 4
 1.  
Klucze do pokryw studzienek szt. 1
 1.  
Pływak z zatrzaśnikiem szt. 1
 1.  
Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt. 1
 1.  
Mostek przejazdowy szt. 2
 1.  
Siodełko wężowe szt. 2
Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej
 1.  
Drabina wysuwana 2-przęsłowa o długości min. 9 m* szt. 1
 1.  
Drabina nasadkowa (przęsło)* szt. 2*
 1.  
Linka strażacka ratownicza szt. 2 ÷ 4*
Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej
 1.  
Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości
min. 350 mm, napędzie spalinowym, wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem
kpl. 1
 1.  
Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton -
min. po 3 szt.) i ratowniczymi (min. 1 szt.)
kpl. 1
 1.  
Topór ciężki szt. 1
 1.  
Bosak ciężki szt. 1
 1.  
Bosak lekki szt. 1
 1.  
Bosak podręczny szt. 1
 1.  
Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1
 1.  
Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm szt. 1
 1.  
Młot 5 kg szt. 1
 1.  
Siekiera 2 kg szt. 1
 1.  
Szpadel szt. 2
 1.  
Łopata szt. 1
 1.  
Szufla szt. 1
 1.  
Widły szt. 1
 1.  
Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka szt. 1
Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczy
 1.  
Gaśnica przenośna szt. 2
 1.  
Koc gaśniczy szt. 1
Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności
 1.  
Agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA, napęd spalinowy, stopień ochrony IP 54* szt. 1
 1.  
Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m
na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f)*
kpl. 1
 1.  
Przedłużacz elektryczny 400/230V o długości min. 20 m
na zwijadle z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f)*
kpl. 1
 1.  
Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej IP 65, wraz z ładowarką. Uwaga: minimum dwie latarki powinny byćw wykonaniu co najmniej: EEx, IIC, T4, IP 65* kpl. 2 ÷ 4*
 1.  
Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 2 ÷ 5*
Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznego
 1.  
Zestaw ratownictwa medycznego R1 kpl. 1
Grupa 10 - osprzęt pomocniczy
 1.  
Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego* kpl. 1
 1.  
Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych
i elementów zużywających się podczas pracy*
kpl. 1
 1.  
Hol sztywny szt. 1
 
* uwagi do tabeli:
ad 11 - maski nie są wymagane, jeśli typ aparatów jest zgodny z maskami wyposażenia osobistego strażaków; jeśli sygnalizatory bezruchu są na wyposażeniu osobistym strażaków nie są wymagane na wyposażeniu samochodu; ilość aparatów musi odpowiadać ilości osób załogi,
ad 12 - butle muszą być przystosowane do aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu; ilość zapasowych butli powinna zapewniać co najmniej jednokrotną wymianę dla 50% aparatów; dla samochodu przewidzianego do dysponowania w pierwszej kolejności należy przewidzieć zapas dla min. 4 aparatów; w przypadku zastosowania aparatów wielobutlowych należy odpowiednio zwiększyć ilość butli zapasowych,
ad 14 - szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813),
ad 22 - dopuszcza się zamiennie 6 szt. pożarniczych węży ssawnych A lub B-110-1600-Ł,
ad 45 - nie jest wymagana w przypadku zastosowania drabiny nasadkowej składającej się z czterech przęseł,
ad 46 - dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju drabinę przystawną o długości min. 3,5 m,
ad 47 - ilość linek powinna odpowiadać co najmniej 2/3 liczby osób w załodze,
ad 65 - w przypadku wyposażenia samochodu w odbiorniki prądu elektrycznego należy zwiększyć moc agregatu do wartości umożliwiającej jednoczesne zasilanie reflektorów na maszcie oświetleniowym i co najmniej jednego odbiornika, jednak nie mniejszej niż 3,6 kVA,
ad 66 - nie jest wymagany, jeśli na wyposażeniu samochodu nie ma odbiorników prądu elektrycznego o napięciu 230 V/AC,
ad 67 - wymagane, jeśli zastosowano agregat prądotwórczy trójfazowy i na wyposażeniu samochodu znajdują się odbiorniki prądu elektrycznego 400 V/AC,
ad 68 - ilość latarek powinna odpowiadać co najmniej 2/3 liczby osób w załodze, zgodnie ze zmianą z dnia 04.12.2015
ad 69 - ilość radiotelefonów powinna odpowiadać liczbie osób w załodze bez kierowcy,
ad 71 - rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy
na min. 4 godziny,
ad 72 - zestaw narzędzi fabrycznie dołączonych do urządzeń; nie są wymagane, jeśli na wyposażeniu samochodu jest zestaw narzędzi ślusarskich.
 
4. Warianty wyposażeniowe
 
Przy rozmieszczaniu dodatkowego wyposażenia należy kierować się regułami podanymi w normie PN-EN 1846-2 i PN-EN 1846-3.
 
Funkcja gaszenia proszkiem.
Dodatkowe wyposażenie ratownicze:
L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1. 2. 3. 4.
 1.  
Agregat proszkowy o masie proszku gaśniczego minimum 250 kg* kpl. 1
 1.  
Urządzenie szybkiego natarcia do podawania proszku (wydatek masowy prądownicy) kg/s 2÷5*
 
* uwagi do tabeli:
ad 74 - całkowita ilość proszku gaśniczego musi być wielokrotnością 250 kg,
ad 75 - dla masy proszku większej niż 750 kg parametry muszą być jak dla samochodu gaśniczego proszkowego.
 

Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Smok ssawny prosty A 110

Smok ssawny prosty A 110436,24 zł brutto354,67 zł netto

Zestaw aluminiowych mostków przejazdowych 2B-6M

Zestaw aluminiowych mostków przejazdowych 2B-6M2 853,96 zł brutto2 320,29 zł netto

Prądownica AWG TURBO 2750

Prądownica AWG TURBO 27503 175,40 zł brutto2 581,63 zł netto

Aparat oddechowy Fenzy Aeris II, maska OptiPro, butla

Aparat oddechowy Fenzy Aeris II, maska OptiPro, butla4 074,38 zł brutto3 312,50 zł netto

Agregat prądotwórczy FOGO FH 2001 - 2.3kW

Agregat prądotwórczy FOGO FH 2001 - 2.3kW2 181,77 zł brutto1 773,80 zł netto

Motopompa szlamowa KOSHIN KTH 50X 700l/min

Motopompa szlamowa KOSHIN KTH 50X 700l/min4 061,03 zł brutto3 301,65 zł netto

Rękawice strażackie Komfort Eco

Rękawice strażackie Komfort Eco155,00 zł129,00 zł brutto104,88 zł netto

Przedłużacz bębnowy XREEL 250 H

Przedłużacz bębnowy XREEL 250 H260,15 zł brutto211,50 zł netto

 • Banner_prawa_kol_Gallet

Polecamy

AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl