wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem centrumstrazy.pl


Właścicielem i administratorem Sklepu jest firma:
TRADE Marcin Karolewicz
NIP: 5472111330
REGON: 
241317629
ul. Mazurska 48
43-000 Bielsko-Biała
biuro@centrumstrazy.pl


Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem centrumstrazy.pl.
 

A. Definicje


1. Sklep internetowy - umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest Konsument to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 moja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca i Usługodawca – Firma: TRADE Marcin Karolewicz,NIP 5472111330, adres poczty elektronicznej: biuro@centrumstrazy.pl,  
3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu internetowego.
4. Konsument - Klient, osoba fizyczna która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, która jest Konsumentem.
5. Konsultant– osoba zajmująca się obsługą Sklepu internetowego.
6. Produkt - towar oferowany do sprzedaży w Sklepie internetowym.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez Sklep internetowy.
9. Strona umowy - Sprzedawca, Kupujący, Konsument, Usługodawca.
10. Zamówienie - oświadczenie złożone elektronicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi).
11. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze Sklepem internetowym.
 

B. Postanowienia ogólne


1. Zakres świadczonych usług - sprzedaż produktów.
2. Sprzedawca - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę centrumstrazy.pl:

 • utworzenie i administrowanie konta klienta w Sklepie internetowym;

 • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w Sklepie internetowym;

 • przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter";

 • świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;

 • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony;

 • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia;

 • usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony.

3. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

 • Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.

 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Konsument obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.

 • Usługodawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 • Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres Usługodawcy - w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne, nie później niż w ciągu 14 dni.

4. Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową Sklepu. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji Sklepu internetowego konieczne jest włączenie obsługi Cookies. Użycie Cookies omawia „Informacja o cookies” umieszczona na stronie Sklepu internetowego.
5. Kupujący - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
6. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.
7. Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną lub poprzez Stronę internetową.
8. Informacje handlowe - zdjęcia, ceny, opisy, reklamy i inne informacje o produktach znajdujące się na stronie Sprzedawcy: centrumstrazy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 

C. Zamówienie i realizacja zamówienia


1. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.
2. Przed złożeniem zamówienia Kupujący musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub przy składaniu zamówienia drogą e-mailową, podanie wszystkich wymaganych danych oraz informacji o akceptacji Regulaminu bezpośrednio w wiadomości. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych produktów konieczne jest podanie przez Kupującego danych osobowych: imię i nazwisko (lub nazwa) , adres, adres do doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku firm NIP.
4. Przed złożeniem zamówienia Kupujący może sprawdzić dostępność produktu składając zapytanie drogą mailową.
5. W przypadku gdy danego produktu nie ma w magazynie, Kupujący drogą telefoniczną, bądź mailową zostanie o tym fakcie powiadomiony.
6. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
7. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu Sprzedawca potwierdza niezwłocznie przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży i skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia przez system Sklepu internetowego, nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
8. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia w odniesieniu do niniejszego regulaminu i przepisów prawa nasz Konsultant spróbuje to wyjaśnić drogą mailową lub telefonicznie. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, Sprzedawca odstąpi od realizacji zamówienia. W ciągu 48 godzin (w dni robocze) od złożenia zamówienia pracownik Sklepu skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia ewentualnych szczegółów transakcji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z przyczyn leżących po stronie Nabywcy (np. błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostanie anulowane w ciągu kolejnych 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych Sklepu.
9. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez Sprzedawcę następuje :

 • a) Po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze lub jeżeli Klientowi przysługuje odroczony termin płatności

 • b) Po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę

10. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów dostępnych to 2 – 14 dni roboczych, licząc od daty ustalonej jak w pkt. 9. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 2-5 dni roboczych. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o przybliżonym czasie realizacji zamówienia. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie, orientacyjny termin dostawy zostanie określony podczas potwierdzania zamówienia.
11. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następuje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.
 

D. Ceny


1. Podane w ofercie Sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT). Dodatkowo Sklep prezentuje ceny netto produktów rozróżniając je mniejszą czcionką i kolorem.
2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane są indywidualnie. Informacje o wysokości przyznanego rabatu są udzielane po kontakcie z biurem firmy.
3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Kupujący w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i akceptuje swój wybór. Jeżeli koszt dostawy w momencie składania zamówienia jest niemożliwy do ustalenia, to Kupujący informowany jest o obowiązku uiszczenia takich opłat.
 

E. Formy płatności

 
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1. Przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy. W tytule wpłaty prosimy wpisać koniecznie nr. zamówienia oraz imię i nazwisko.
2. Za pobraniem - gotówką - płatność przy odbiorze wysłanych produktów do kwoty całkowitej brutto 4000,00 PLN.
3. Gotówką - zamówienie płatne gotówką w momencie odbioru osobistego zamówionego towaru biurze firmy.
4. Przelew z terminem płatności - warunki ustalane indywidualnie dla instytucji i niektórych firm.
5. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentem, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
6. W przypadku wyboru płatności przedpłata przelewem na konto bankowe Konsument powinien przelać kwotę za całość zamówienia Sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od daty zakupu.
 

F. Wysyłka towaru


1. Koszty wysyłki (dostawy) zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Kupujący w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zmówienia.
2. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce Wysyłka na stronie Sklepu Internetowego.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej lub jest to uzgodnione w późniejszym etapie realizacji zamówienia.
4. Zakupione produkty wysyłamy firmami kurierskimi, pocztą polską oraz innymi przewoźnikami.
5. Wszystkie produkty dostępne na stronie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.
 

G. Reklamacje, Zwroty towaru w stosunkach z klientami nie będącymi Konsumentami (dotyczy przedsiębiorców).


1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi nie będącymi Konsumentami.
2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.
 

H. Reklamacje przy sprzedaży z udziałem Konsumenta.


1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego Produktu na zasadach określonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w Kodeksie Cywilnym.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także Gwarancją uprawnienia z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Karcie Gwarancyjnej.
4. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może wypełnić protokół reklamacyjny do pobrania FormularzReklamacyjny, lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłać zgłoszenie na przykład pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) do Sprzedawcy. Adres do korespondencji:
TRADE Marcin Karolewicz, ul. Mazurska 48, 43-300 Bielsko-Biała - z dopiskiem:  "Reklamacja"
4.1 Najprostszą i najszybszą formą jest zgłoszenie reklamacji do konkretnego produktu korzystając z Panelu Klienta (dostępne tylko dla zalogowanych Klientów).
5. W porozumieniu ze Sprzedawcą - jeżeli jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności reklamowanego Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy lub do innego miejsca wskazanego przez Sprzedawcę np. adres Producenta. Do przesyłki proszę dołączyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny dostępny FormularzReklamacyjny.
6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji drogą pisemną lub elektroniczną.
7. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady.
8. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie.
9. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
11. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy lub wskazanego przez Sprzedawcę miejsca, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na wskazany adres.
12. W celu uzyskania opinii i prawidłowego sprawdzeniu reklamowanego produktu może zachodzić konieczność wysłania produktu do Producenta.
13. Reklamacja może być nieuwzględniona jeżeli wady są następstwem zużycia wynikającego z normalnego użytkowania lub uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych lub nieprawidłowego użytkowania.
 

I. Zwrot towaru w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem Konsumenta


1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem zawierając „umowę na odległość” ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru. Warunkiem dotrzymania terminu jest wysłanie w tym czasie do Sprzedawcy pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną na adres: biuro@centrumstrazy.pl) – można skorzystać z gotowego formularza: Formularz
Adres pocztowy do wysłania formularza o odstąpieniu od umowy:
TRADE Marcin Karolewicz, ul. Mazurska 48, 43-300 Bielsko-Biała - z dopiskiem:  "Odstąpienie od umowy"
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześnie.
5. Po przesłaniu oświadczenia Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane jeżeli cena za transport nie zostanie wcześniej ustalona i potwierdzona przez Sprzedawcę. Adres do zwrotu produktu:
 TRADE Marcin Karolewicz, ul. Mazurska 48, 43-300 Bielsko-Biała - z dopiskiem "Zwrot".
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
7.1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, na zamówienie, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(5) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
9. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym zakupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu na własny koszt na adres siedziby Sklepu, po wcześniejszym poinformowaniu.


J. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 

K. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych


1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt. 7. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca: Marcin Karolewicz wykonujący działalność gospodarczą pod firmą: TRADE Marcin Karolewicz w Bielsku-Białej 43-300, ul. Mazurska 48, NIP: 5472111330, adres e-mail: biuro@centrumstrazy.pl .
3. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
4. Klient korzystając z usług dostępnych w sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zbiory danych osobowych Klientów zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
6. Sprzedawca stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Dostęp do danych osobowych Klienta posiada Sprzedawca na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie a także podmioty za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoim regulaminami oraz podmioty dokonujące dostawę towaru do Klienta.
8. Zakres i cel zbierania danych osobowych:

1) Sprzedawca przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj. :
 • złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

 • zawarcia umowy sprzedaży,

 • wystawienia faktury VAT lub/i paragonu,
 • prowadzenia konta Klienta,
 • realizacji usługi „Newsletter”,
 • prowadzenia działań marketingowych.
2) Sprzedawca zbiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:
 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres zamieszkania,
 • adres do doręczeń,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu.
9. Sprzedawca oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.
10. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.
11. Prawa i obowiązki:
1) Sprzedawca ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania, a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej biuro@centrumstrazy.pl.
3) Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę.
12. Polityka „Cookies”
Polityka „Cookies” dostępna jest w zakładce Informacja o cookies, która stanowi złącznik nr 1 do Regulaminu.

 

L. Postanowienia końcowe


1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego
2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce Regulamin na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść Regulaminu może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa.
4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
5. W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
6. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
7. Wszystkie zdjęcia oraz opisy zamieszczone na Stronie Internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.


Przejdź do strony głównej

Wybrane hity

1
Wąż ssawny PCV B 110-1600 Ł

Wąż ssawny PCV B 110-1600 Ł212,37 zł brutto172,66 zł netto

Koc gaśniczy

Koc gaśniczyZapytaj o cenę

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW

Agregat prądotwórczy HONDA EM30 - 2.6kW4 802,00 zł brutto3 904,07 zł netto

Motopompa szlamowa KOSHIN KTH 50X 700l/min

Motopompa szlamowa KOSHIN KTH 50X 700l/min4 061,03 zł brutto3 301,65 zł netto

Kombinezon wypornościowy Mullion Northsea

Kombinezon wypornościowy Mullion Northsea659,00 zł598,27 zł brutto486,40 zł netto

Buty strażackie Strażak - gumowe

Buty strażackie Strażak - gumowe449,00 zł404,47 zł brutto328,84 zł netto

Topór strażacki ciężki

Topór strażacki ciężki219,06 zł brutto178,10 zł netto

Przedłużacz bębnowy XREEL 250 H

Przedłużacz bębnowy XREEL 250 H260,15 zł brutto211,50 zł netto

 • Banner_prawa_kol_Gallet
AWGBEZALINBOGDAN GILCOLTRICUTTERS EDGEDONGESDRAEGEREISEMANNENDRESSFISKARSFLIRFOGOHOLMATROHONDAHONEYWELLHUSQVARNAHYTERAKENWOODKOSHINKRAUSELEADERLUKASMACTRONICMAKROSMAROLEXMASTMOTOROLAMSA SafetyMULLIONOGNIOCHRONOSW EschbachPARATECHPELIRAMFANSTIHLVETTER
 • AWG
 • BEZALIN
 • BOGDAN GIL
 • COLTRI
 • CUTTERS EDGE
 • DONGES
 • DRAEGER
 • EISEMANN
 • ENDRESS
 • FISKARS
 • FLIR
 • FOGO
 • HOLMATRO
 • HONDA
 • HONEYWELL
 • HUSQVARNA
 • HYTERA
 • KENWOOD
 • KOSHIN
 • KRAUSE
 • LEADER
 • LUKAS
 • MACTRONIC
 • MAKROS
 • MAROLEX
 • MAST
 • MOTOROLA
 • MSA Safety
 • MULLION
 • OGNIOCHRON
 • OSW Eschbach
 • PARATECH
 • PELI
 • RAMFAN
 • STIHL
 • VETTER
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl